18 Ocak 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28177

YÖNETMELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YARATICI YAZARLIK ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaratıcı Yazarlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları ve yönetim organlarının görevleri ile bu organların çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaratıcı Yazarlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaratıcı Yazarlık Araştırma ve Uygulama Merkezini (OMÜ-YYM),

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini (OMÜ),

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları bunlardır:

a) Sinema, tiyatro, yazılı edebiyat ürünleri ve benzerleri ile üniversite işbirliğini akademik bir bağlamda ele almak,

b) Yaratıcı yazarlık ile ilgili alan ve konularda yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve araştırıcılarla amaçlar doğrultusunda işbirliği yapmak, araştırma ve araştırıcıları desteklemek, ortak araştırma çalışmalarını planlamak ve yürütmek,

c) Araştırma alanları ile bunlarla ilgili konularda çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim amacıyla kurs, konferans, seminer, kongre, panel, sempozyum ve sergi düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak,

ç) Lisans ve lisansüstü programlara gerekli desteği sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları bunlardır:

a) Yaratıcı yazarlık ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan her konuda araştırma, inceleme yapmak, yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek,

b) Yaratıcı yazarlık konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, kongreler, televizyon programları, film festivalleri düzenlemek ve yaratıcı yazarlık girişimciliğini desteklemek,

c) Kamu veya özel kurum, kuruluş ve kişilerden gelecek istekler doğrultusunda incelemeler ve araştırmalar, programlar gerçekleştirmek, yayınlar yapmak, yaptırmak, teşvik etmek ayrıca bu konuda kitaplık ve arşiv oluşturmak,

ç) Yapacağı her türlü faaliyetler ile ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlar, kamu kuruluşları ve diğer tüzel kişilerle işbirliği yapmak; talep edildiği takdirde danışmanlık hizmeti sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Birimleri,

Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları bunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin yaratıcı yazarlık konusunda çalışmaları bulunan profesör unvanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdür tarafından Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak üç yıl süre için görevlendirilir.

(3) Müdürün geçici olarak ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görev süreleri sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri bunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kuruluna üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak,

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek,

e) Yıllık faaliyet raporunu süresi içerisinde Rektöre sunmak,

f) Özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak eğitim, konferans, panel gibi aktiviteleri programlamak ve gerçekleştirmektir.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve yardımcıları dâhil yedi üyeden oluşur. Müdür ve yardımcıları dışındaki diğer üyeler, Merkezin çalışma alanları ile ilgili, Müdürce önerilen Üniversitede kadrolu ve tam gün çalışan seçilecek üye sayısının iki katı öğretim üyesi aday arasından Rektör tarafından seçilerek üç yıl için görevlendirilir. Süreleri dolan üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az dört üye ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getirmek için alt komisyonlar oluşturabilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Müdürün önerileri doğrultusunda yaratıcı yazarlık alanıyla alakalı olmak üzere proje ve çalışma gruplarını oluşturmak, yapılacak işleri düzenlemek,

b) Merkezin yıllık çalışma programlarını, gündemdeki ilgili projelerini hazırlayarak karara bağlamak ve bunların uygulanmasını denetlemek,

c) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak, gerektiğinde bu konularda Müdüre düzenleme yetkisi vermek.

Merkezin birimleri

MADDE 12 – (1) Merkez çalışmalarını daha etkin ve verimli yürütmek üzere, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili aşağıdaki birimler oluşturulur.

a) Kurmaca alanlar birimi,

b) Kurmaca olmayan alanlar birimi.

(2) Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışma esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

(3) Birinci fıkrada belirtilenler dışında, gerektiğinde ve Yönetim kurulunca uygun görüldüğü takdirde başka birimler kurulabilir.

(4) Birimlerin her biri Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre seçilen ve Müdür tarafından görevlendirilen bir birim sorumlusu tarafından yönetilir.

(5) Her birim birden fazla proje çalışması yürütebilir. Birim sorumlusu, ilgili projelerin yürütülmesi, denetlenmesi ve faaliyet raporlarının hazırlanmasından sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

Back to Top